Konkurs fotograficzny LATO Z KSIĄŻKĄ

Zapraszamy Czytelników Planety 11 do udziału w konkursie fotograficznym

.
LATO 
Z  KSIĄŻKĄ

uwiecznij na zdjęciu swoje letnie chwile z książką
weź udział w naszym konkursie i zgarnij nagrodę 🙂

 

 

  • zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej do 31.08.2020
  • na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
  • wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2020 na stronie Planety 11
  • NAGRODA GŁÓWNA:
    bon o wartości 50 zł do Empiku, książki, abonament na multimedia w Planecie 11 i Abecadle, gadżety Planety 11 (wśród nadesłanych zdjęć wybierzemy również WYRÓŻNIENIA)
  • Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (w formacie jpg lub png).
  • W przesłanym e-mailu powinno znajdować się również imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe (telefon, adres mailowy) oraz ewentualny tytuł zdjęcia.

~*~

WAŻNE! Zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „LATO Z KSIĄŻKĄ” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami uczestników konkursu.

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
• ewentualny tytuł fotografii.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.

10. Zgłoszenia przyjmujemy od 13.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku września 2020 na stronie www.planeta11.pl/latozksiazka oraz na profilu biblioteki na Facebooku
( https://www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna/ )

12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia.

13. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez Jury składające się z pracowników Planety 11.

14. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w formie galerii zdjęć konkursowych na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.

15. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz wyróżnienia. Liczba przyznanych nagród (wyróżnień) zależy od liczby i poziomu nadesłanych zdjęć.

16. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

17. Werdykt Jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób znajdujących się na zdjęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 w Olsztynie – obok Planetarium).

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

20. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie fotograficznym „LATO Z KSIĄŻKĄ”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu fotograficznegoLATO Z KSIĄŻKĄ”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu fotograficznegoLATO Z KSIĄŻKĄ”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie fotograficznymLATO Z KSIĄŻKĄ”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…