Z książką na wakacjach! – konkurs FOTO dla młodzieży

Z książką na wakacjach!
konkurs fotograficzny dla młodzieży

uruchom swoją kreatywność i uwiecznij na zdjęciu letnie chwile z książką
weź udział w naszym konkursie i zgarnij nagrodę BON 200 zł do MEDIA MARKT

WYNIKI KONKURSU:

Zdobywczyni Nagrody Głównej ~ Weronika F. (16 lat) ~ za zdjęcie:

Wyróżnienie ~ Weronika Sz. (15 lat) ~ za zdjęcie:

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia, a nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY! 🙂
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio!

 


.

~ do udziału w konkursie zapraszamy osoby wieku 13–18 lat
~ zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej do 31.08.22
~ na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
~ wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2022 na stronie Planety 11
~NAGRODA GŁÓWNA:
bon o wartości 200 zł do MEDIA MARKT!!! :]
oraz książki, abonament na multimedia w Planecie 11 i Abecadle, gadżety Planety 11 (wśród nadesłanych zdjęć wybierzemy również WYRÓŻNIENIA)
~ Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (w formacie jpg lub png).
~ W przesłanym e-mailu powinno znajdować się również:
imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe [telefon, adres mailowy, kontakt do rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich)] oraz ewentualny tytuł zdjęcia.

WAŻNE! Zapoznaj się z REGULAMINEM konkursu (poniżej)! :]
Wzięcie udziału w naszym konkursie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu.

CZEKAMY NA WASZE WSPANIAŁE ZDJĘCIA! :]


REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach!” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami uczestników konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Olsztyna i okolic – do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby wieku 13 – 18 lat.

4. Treścią nadesłanych prac fotograficznych powinna być interpretacja tytułu konkursu – próba uwiecznienia wakacyjnych chwil z książką – zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu. :]

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

6. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

7. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt: numer telefonu, adres e-mail, kontakt do rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich)
• ewentualny tytuł fotografii.

8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy (może być za pośrednictwem opiekuna prawnego/rodzica).

9. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.

12. Zgłoszenia przyjmujemy od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku września 2022 na stronie www.planeta11.pl/konkurs-foto-lato22/ oraz na profilu biblioteki na Facebooku i Instagramie.

14. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia.

15. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez Jury składające się z pracowników Planety 11.

16. Po ogłoszeniu wyników wszystkie nadesłane prace mogą zostać opublikowane w formie galerii zdjęć konkursowych na stronie www.planeta11.pl , na profilu biblioteki na Facebooku oraz na Instagramie Planety 11  – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie.

17. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz wyróżnienia. Liczba przyznanych nagród za wyróżnienia zależy od liczby i poziomu nadesłanych zdjęć.
UWAGA! Zwycięzca (w przypadku, gdy nagroda główna zostanie przyznana osobie niepełnoletniej) po odbiór nagrody powinien przybyć w towarzystwie opiekuna prawnego/rodzica!

18. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

19. Werdykt Jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób znajdujących się na zdjęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 w Olsztynie – obok Planetarium).

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

22. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

23. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

24. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl


Informacja o RODO do regulaminu w konkursie fotograficznym „Z książką na wakacjach!”:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach!”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach!”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Z książką na wakacjach!”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…