Regulamin Biegu Zaczytani-Zabiegani 2017

Osoby pragnące wziąć udział w Biegu Zaczytani-Zabiegani 2017 zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Biegu. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu.

REGULAMIN HAPPENINGU LITERACKO-REKREACYJNEGO
„BIEG ZACZYTANI-ZABIEGANI 2017”

03 CZERWCA 2017 r. w godz. 16.30 – 19.00
na terenie Biblioteki ‘Planeta 11’ oraz pobliskiego terenu zielonego

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja czytelnictwa oraz biegania wśród mieszkańców Olsztyna.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Promocja zbiorów i oferty biblioteki ‘Planeta 11’.

II. ORGANIZATOR
1. Biblioteka Multimedialna Planeta 11 – 11 filia MBP w Olsztynie

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 3.06.2017 r. w Olsztynie, na terenie Biblioteki ‘Planeta 11’ oraz pobliskiego terenu zielonego. Rozpoczęcie biegu: godzina 18.00.
2. Miejsce startu i mety biegu: teren zielony obok parkingu przy budynku biblioteki Planety 11 (al. Piłsudskiego 38).
3. Biuro Biegu usytuowane będzie na terenie Planety 11.
4. Biuro Biegu pracować będzie w dniu biegu w następujących godzinach: 16:30 – 17:40.
5. Długość trasy wynosi: ok. 500 m (teren zielony, wokół oczka wodnego).
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Nie ma limitu czasu przewidzianego na ukończenie biegu, jednak ze względu na bardzo krótką trasę, planowany czas biegu wynosi do 30 minut.
9. Bieg ma charakter rekreacyjny, dlatego NIE BĘDZIE pomiaru czasu ani klasyfikacji! Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma Dyplom Uczestnika Biegu (dyplomy zostaną wręczone na mecie).

IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik „Biegu ZACZYTANI-ZABIEGANI 2017″ ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni, bez względu na wiek.
3. W przypadku uczestników poniżej 16tego roku życia, szczególnie najmłodszych dzieci, wymagana jest obecność opiekunów. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi, które będą brać udział w biegu lub będą towarzyszyć osobom chcącym wziąć udział w biegu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników, który wynosi 150 osób.
5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia Uczestnika Biegu „ZACZYTANI-ZABIEGANI” zawierającego akceptację warunków Regulaminu, deklarację uczestnictwa w biegu na własną odpowiedzialność i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze Biegu.
6. Podczas biegu należy trzymać książkę w ręku!
7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Organizator zapewni ubezpieczenie NNW obejmujące uczestników „Biegu ZACZYTANI-ZABIEGANI″ w dniu 03.06.2017 r.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia chęci uczestnictwa można dokonać online – wysyłając wiadomość mailową na adres: jacek.smolka@planeta11.pl lub na miejscu w Biurze Biegu w dniu biegu w godz. 16.30-17.40.
2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, również ci, którzy wyślą zgłoszenie mailowe, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu, gdzie otrzymają numer startowy, pakiet startowy oraz Oświadczenia Uczestnika Biegu „ZACZYTANI-ZABIEGANI” do podpisania.

VI. KONKURS NA PRZEBRANIE
1. Organizator zachęca do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze przebranie uczestnika biegu.
2. Każdy uczestnik biegu może przebiec trasę w wymyślonym przez siebie przebraniu. Po zakończeniu biegu wyłoniona zostanie osoba, która zostanie nagrodzona za najlepsze przebranie.
3. Najlepsze przebranie uczestnika biegu zostanie wyłonione przez jury składające się z Organizatorów Biegu ZACZYTANI-ZABIEGANI, czyli pracowników Planety 11.
4. Ogłoszenie wyniku konkursu na przebranie oraz wręczenie nagrody nastąpi po biegu, w Atrium przy Planecie 11.

VII. STREFA RELAKSU I ZABAWY
1. Wszystkie osoby: uczestników biegu oraz osoby towarzyszące, zapraszamy przed i po biegu do Atrium przy Planecie 11, gdzie znajdować się będzie STREFA RELAKSU I ZABAWY.
2. Na STREFĘ RELAKSU I ZABAWY składać się będzie: poczęstunek, leżaki, kącik dla dzieci, trampolina, bramki do mini-piłki nożnej, kiermasz książek i in..
3. Po biegu planowane są w STREFIE RELAKSU I ZABAWY: ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody w konkursie na najlepsze przebranie, Loteria Biegowa – losowanie nagród wśród uczestników biegu, rozrywki dla dzieci.
4. Osoby poniżej 16tego roku życia, szczególnie najmłodsze dzieci, powinny przebywać w STREFIE RELAKSU I ZABAWY pod nadzorem opiekunów. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi.

VIII. OPŁATY
1. Udział w Biegu ZACZYTANI-ZABIEGANI jest BEZPŁATNY!

IX. KLASYFIKACJE
1. Bieg ma charakter rekreacyjny, dlatego NIE BĘDZIE pomiaru czasu ani klasyfikacji!

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przypięty z przodu okrycia wierzchniego uczestnika.
2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie „Biegu ZACZYTANI-ZABIEGANI”.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
7. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po rozegraniu imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej oraz dbałości o porządek na trasie i terenie zawodów.
10. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

KONTAKT DO ORGANIZATORA
e-mail: jacek.smolka@planeta11.pl

Możesz również polubić…