REGULAMIN DYKTANDA 2023

REGULAMIN DYKTANDA 2023

 1. Dyktando 2023 organizowane jest w dniu 21.02.2023 r. o godz. 17:00 w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pisanie dyktanda, jego sprawdzanie oraz ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród nastąpi tego samego wieczoru.
 2. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Planeta 11, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Impreza jest współfinansowana ze środków finansowych Samorządu Miasta Olsztyn.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Dyktando 2023 skierowane jest do osób od 13 roku życia.
 4. W konkursie „Dyktando 2023” nagrody głównej nie mogą zdobyć zwycięzcy/zwyciężczynie z dwóch poprzednich edycji konkursu (tj. tych edycji, w których wyłoniony został zwycięzca za najlepiej napisane dyktando). Osoby te mogą pisać dyktando, ich prace zostanie ocenione, ale nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzcy tegorocznej edycji.
 5. Celem dyktanda jest promocja języka polskiego wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Dyktando jest skierowane do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość ortografii.
 6. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 7. Zeszyty i kartki z napisanym dyktandem zostaną zebrane i od razu sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści, studenci polonistyki i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 8. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Każde napisane dyktando będzie sprawdzane do pierwszych 5 błędów ortograficznych (3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny). Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 9. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca – osoba, która napisze dyktando bezbłędnie, bądź też popełni najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
 10. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy będą mogli zabrać swoje zeszyty z napisanym dyktandem do domu.
 11. Treść Dyktanda 2020 zostanie przygotowana przez Sebastian Mierzyński. Treść dyktanda zostanie omówiona (w trakcie imprezy) przez dr Katarzynę Witkowską z UWM. Wszelkie pytania dotyczące poprawności treści dyktanda prosimy kierować do dr Katarzyny Witkowskiej oraz autora tekstu.
 12. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Nagrodami w konkursie są:

     – czytnik e-booków; – abonament na multimedia do Planety 11; – książki; – gadżety.

 1. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda 2023.

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie „Dyktando 2023”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Dyktando 2023”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Dyktando 2023”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Dyktando 2023”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to:

 • – imię i nazwisko (dotyczy piszących dyktando),
 • – imię, nazwisko, PESEL (dotyczy Zwycięzcy, potrzebne do protokołu przekazania nagrody głównej).

Możesz również polubić…