REGULAMIN DYKTANDA „DZIECI WIEDZĄ, CO PISZĄ” 2024

REGULAMIN DYKTANDA „DZIECI WIEDZĄ, CO PISZĄ” 2024

 1. Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” organizowane jest w dniu 20.02.2024 r. w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Tego dnia dyktando będą pisać dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa (dzieci do lat 9) rozpocznie pisanie o godzinie 16.00, druga grupa (dzieci 10-12 lat) rozpocznie pisanie o godz. 17:15.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi następnego wieczoru – 21.02.2024, około godziny 19:00 – podczas uroczystego ogłoszenia wyników obu dyktand: Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą” oraz Dyktanda 2020.
 3. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Planeta 11. Impreza jest współfinansowana ze środków finansowych Samorządu Miasta Olsztyn.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” skierowane jest do dzieci w dwóch grupach wiekowych: I grupa – do 9 lat, II grupa – od 10 do 12 lat.
 5. Celem dyktanda jest promocja dbałości o czystość i piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni, podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej oraz doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych wśród dzieci z Olsztyna i regionu.
 6. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, korzystać z pomocy opiekunów, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 7. Zeszyty i kartki z napisanym dyktandem zostaną zebrane i sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 8. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 9. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
 10. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca z każdej grupy wiekowej (czyli w sumie dwóch zwycięzców) – będą to osoby, które napiszą dyktando bezbłędnie, bądź też popełnią najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w ustalonym z uczestnikami terminie.
 11. Treść Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą” – dyktand dla obu grup wiekowych – zostanie przygotowana przez panią Martyna Turowska. Wszelkie pytania dotyczące poprawności treści dyktanda prosimy kierować do autora.
 12. Dzieci chcące wziąć udział w dyktandzie (szczególnie dzieci z młodszej grupy wiekowej) powinny przybyć ze swoim opiekunem i również pozostać pod jego opieką w czasie trwania imprezy.
 13. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Nagrodami w konkursie są (w obu grupach wiekowych):

– gry planszowe; – abonament na multimedia do Planety 11 oraz Abecadła; – książki; – gadżety

 1. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą” 2024.

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” 2024.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” 2024, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” 2024, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” 2024. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to:

 • – imię i nazwisko, wiek (dotyczy piszących dyktando),

imię, nazwisko, PESEL (dotyczy Zwycięzcy, potrzebne do protokołu przekazania nagrody głównej).

Możesz również polubić…