REGULAMIN DYKTANDA „DZIECI WIEDZĄ, CO PISZĄ” 2018

REGULAMIN DYKTANDA „DZIECI WIEDZĄ, CO PISZĄ” 2018

 1. Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” organizowane jest w dniu 20.02.2018r. w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Tego dnia dyktando będą pisać dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa (dzieci do lat 9) rozpocznie pisanie o godzinie 16.00, druga grupa (dzieci 10-12 lat) rozpocznie pisanie o godz. 17:15.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi następnego wieczoru – 21.02.2018, około godziny 18:30 – podczas uroczystego ogłoszenia wyników obu dyktand: Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą” oraz Dyktanda 2018.
 3. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planety 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna oraz jest współfinansowana ze środków finansowych Gminy Olsztyn.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Dyktando „Dzieci wiedzą, co piszą” skierowane jest do dzieci w dwóch grupach wiekowych: I grupa – do 9 lat, II grupa – od 10 do 12 lat.
 5. Celem dyktanda jest promocja dbałości o czystość i piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni, podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej oraz doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych wśród dzieci z Olsztyna i regionu.
 6. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, korzystać z pomocy opiekunów, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 7. Zeszyty i kartki z napisanym dyktandem zostaną zebrane i sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 8. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 9. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
 10. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca z każdej grupy wiekowej (czyli w sumie dwóch zwycięzców) – będą to osoby, które napiszą dyktando bezbłędnie, bądź też popełnią najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w ustalonym z uczestnikami terminie.
 11. Treść Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą” – dyktand dla obu grup wiekowych – zostanie przygotowana przez panią Milenę Macul. Wszelkie pytania dotyczące poprawności treści dyktanda prosimy kierować do autora.
 12. Dzieci chcące wziąć udział w dyktandzie (szczególnie dzieci z młodszej grupy wiekowej) powinny przybyć ze swoim opiekunem i również pozostać pod jego opieką w czasie trwania imprezy.
 13. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Nagrodami w konkursie są (w obu grupach wiekowych):
  – gry edukacyjne
  – wejściówki (Planetarium, Warmiolandia)
  – abonament na multimedia do Planety 11 oraz Abecadła
  – książki
  – gadżety
 15. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 16. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda „Dzieci wiedzą, co piszą”.

Możesz również polubić…