WYGRAJ (z) JĘZYKIEM POLSKIM! – konkurs

.
Jesteś językowym patriotą?
Kierujesz się zasadami poprawnej polszczyzny?
Zachęć do tego innych i weź udział w naszym konkursie!


STWÓRZ CHWYTLIWE HASŁO PROMUJĄCE JĘZYK POLSKI I ORTOGRAFIĘ!
Wygraj jeden z trzech bonów zakupowych do księgarni (o wartości 100 zł)!


ZWYCIĘZCY KONKURSU “WYGRAJ (z) JĘZYKIEM POLSKIM”!

Prezentujemy trzy zwycięskie hasła promujące język polski i ortografię:

 • Pisz i mów poprawnie, korona z głowy Ci nie spadnie!
  autorka: Agnieszka Ś.
  .
 • Dopóki chrząszcz brzmi w trzcinie – język polski nie zaginie.
  autorka: Barbara K.
  .
 • Mój język ojczysty.
  Oj, czysty?
  autor: Beniamin D.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! 🙂
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio.


_____________
Nagrody ufundował Samorząd Olsztyna.
Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Olsztyna.

 


Info o konkursie:
Prześlij swoje zgłoszenie na adres mailowy:
kasia.tomaszewicz@planeta11.pl  lub  lukasz.wieliczko@planeta11.pl ,
a w treści maila umieść:
• swoje dane personalne (imię, nazwisko, wiek),
• dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,
• tekst hasła konkursowego.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15.02.2022 do 22.02.2022 – wyniki ogłosimy 25.02.2022!

UWAGA! Nie wysyłamy nagród pocztą! Nagrody będzie można odebrać w Planecie 11!
Wzięcie udziału w naszym konkursie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu (poniżej).
_____________
Nagrody ufundował Samorząd Olsztyna.
Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Olsztyna.

 

REGULAMIN konkursu:
1. Organizatorem konkursu „Wygraj (z) językiem polskim!” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2. Przedmiotem konkursu są HASŁA PROMUJĄCE JĘZYK POLSKI i ORTOGRAFIĘ stworzone samodzielnie, będące oryginalnymi tekstami autorów.
3. Celem konkursu jest promowanie języka polskiego oraz zasad ortografii wśród mieszkańców Olsztyna i okolic.
4. Zgłoszenie hasła do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl lub lukasz.wieliczko@planeta11.pl .
5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt do autora: numer telefonu, adres e-mail,
• tekst hasła konkursowego
6. Hasła mogą przesyłać tylko ich autorzy (lub ewentualnie opiekunowie w przypadku osoby niepełnoletniej).
7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Zgłoszenia przyjmujemy od 15.02.2022 r. do 22.02.2022 r.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lutego 2022 na stronie www.planeta11.pl .
11. Każdy uczestnik może zgłosić 1 hasło. Treść hasła powinna promować posługiwanie się poprawną polszczyzną i stosowanie się do zasad ortografii.
12. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11 oraz Gabrieli Konarzewskiej – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna.
13. Wszystkie nadesłane teksty mogą zostać opublikowane na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
14. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną przyznane 3 nagrody główne. Nagrodami są bony zakupowe do księgarni – o wartości 100 zł każdy.
15. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
16. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tekstów oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
18. W konkursie „Wygraj (z) językiem polskim” nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ani ich rodziny.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
20. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie „Wygraj (z) językiem polskim”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl oraz lukasz.wieliczko@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Wygraj (z) językiem polskim”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Wygraj (z) językiem polskim”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Wygraj (z) językiem polskim”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu.

 

Możesz również polubić…