Quiz o Lemie

.

Zapraszamy do Planety 11 na konkurs wiedzy z życia i twórczości Stanisława Lema.

sobota / 4 grudnia 2021
godz. 12:00

Z NAGRODAMI! 🙂

 

Konkurs w Planecie  11 odbędzie się w ramach wydarzenia “LEMinescencje czyli zamknięcie roku Stanisława Lema”:

W 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP zdecydował, że należy uczcić ten fakt i ustanowił obecny rok – Rokiem Lema.

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne postanowiło aktywnie włączyć się w oficjalne obchody Roku Lema i wraz z Teatrem Nowym w Olsztynie oraz Planetą 11 zaplanowaliśmy wyjątkowe wydarzenie w dniach 4-5 grudnia br. tj. „LEMinescencje czyli zamknięcie roku Stanisława Lema”. Zaplanowany program wydarzeń obejmuje m.in. spotkania z lemologami, prezentację filmu o Stanisławie Lemie, koncert muzyki elektronicznej, quiz oraz emisję filmu Solaris, warsztaty robotyczne dla dzieci oraz finał konkursu literackiego „Czy leci z nami Lem?” ogłoszonego przez Teatr Nowy w Olsztynie.
informacja ze strony Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie

Regulamin “Quizu z Lemem”:

1. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Konkurs będzie dotyczył faktów z życia Stanisława Lema oraz całokształtu jego twórczości.

3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o życiu i twórczości Stanisława Lema.

4. Sprawdzający i oceniający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac i odpowiedzi na każdym etapie konkursu. UWAGA! Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne odpowiedzi będą interpretowane na niekorzyść uczestników. Wszelkie poprawki należy nanosić w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości.

5. Konkurs odbędzie się w sobotę 4.12.2021 o godz. 12:00 w Planecie 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Al. Piłsudskiego 38).
– będzie się składał: z Etapu Głównego (pisemny) oraz ewentualnej Dogrywki (ustna).

A) Etapu Głównego
Wszyscy biorący udział otrzymają do rozwiązania test składający się z około 20 pytań (otwartych i zamkniętych). Wśród nich wyłonione zostaną 3 osoby z największą liczbą punktów, które zostaną nagrodzone (1 miejsce – Nagroda Główna, 2 miejsce, 3 miejsce).

B) Dogrywka
Dogrywka zostanie przeprowadzona jedynie w wypadku, jeśli w Etapie Głównym kilka osób będzie miało taką samą liczbę punktów, przez co nie uda się wyłonić maksymalnie 3 zwycięzców.
Na pytania w Dogrywce Uczestnicy będą odpowiadać ustnie.

6. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe – pytania lub ewentualne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przysyłać na adres: jacek.smolka@planeta11.pl .

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.

8. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

10. Informacja o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: jacek.smolka@planeta11.pl .
2) Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu “Quiz o Lemie”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3) Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu “Quiz o Lemie”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie Quiz o Lemie”.

11. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy “Quizu z Lemem”.

Fotogaleria:Możesz również polubić…